Subsidie en Financiering voor duurzame forten

Energiebesparing is een kwestie van doen, maar ook van investeren. Onderzoek de mogelijkheden om eigen geld of een lening te gebruiken voor energiebesparende maatregelen in een fort en maak eventueel gebruik van subsidies. Wij hebben alvast een aantal financieringsmogelijkheden voor u op een rij gezet. Kijk ook in uw eigen gemeente of provincie of er nog meer mogelijkheden zijn.

Landelijke regelingen

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De ISDE is een tegemoetkoming voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers voor zowel bedrijven als particulieren.

Bedrag

Warmtepomp: € 1.000,- tot € 2.500,-
Zonneboiler: vanaf € 500,- per apparaat

Voorwaarden

 • Het apparaat moet aan de eisen voldoen.
 • Er is beperkt budget per jaar (op is op).

Subsidieregeling voor herbestemming monumenten

Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Bedrag

 • Voor onderzoek: Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000,- en een maximum van € 25.000,-. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.
 • Voor wind- en waterdichtmaatregelen: Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,-. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Voorwaarden

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

 • Onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming.
 • Wind- en waterdicht maatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

Door: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Dit is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van monumenten die geen woonhuis zijn. Het is bedoeld voor sober onderhoud, zoals het schilderen van de kozijnen of plaatselijk herstel van houtwerk, over een periode van 6 jaar en op basis van het instandhoudingsplan.

Bedrag

Het subsidiebedrag dat wordt verleend, bedraagt 50% van de subsidiale kosten. De subsidiale kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt verleend, zijn ten hoogste 3% van de herbouwwaarde.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument.
 • Het monument heeft geen woonfunctie.
 • De subsidie wordt aangevraagd voor sober en doelmatig onderhoud, dus niet voor grote transformaties of vernieuwingen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Door: Belastingdienst

Omschrijving

De KIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 28% van de kosten die geïnvesteerd zijn in kleinschalige bedrijfsmiddelen af te trekken.

Bedrag

Tot 28% van de investeringskosten.

Voorwaarden

 • Investeringskosten moeten meer zijn dan € 2.300,- en minder dan € 318.449,-.
 • Er gelden andere regels bij een samenwerkingsverband.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Door: Belastingdienst

Omschrijving

De Milieu-investeringaftrek is een subisdiemogelijkheid op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Bedrag

De MIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 36% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Voorwaarden

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De EIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 45% van de kosten die geïnvesteerd zijn in duurzame bedrijfsmiddelen af te trekken van de fiscale winst.

Bedrag

45% van de investeringskosten

Voorwaarden

• U wordt door de belastingdienst als ondernemer gezien.
• Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst en kost minimaal €2.500,-.
• U komt alleen in aanmerking voor de subsidie als de warmteweerstand toeneemt met ten minste 2,0 m2 K/W.

9% BTW op arbeid voor aanbrengen isolatie

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar doorgaans onder het 9%-tarief. Let op: overige werkzaamheden, zoals sloopwerk en materiaalkosten, vallen onder het 21%-tarief. Om voor deze BTW korting in aanmerking te komen, moeten de werkzaamheden qua isolerende waarden voldoen aan gestelde minimum Rc-waarden van 2,5 (vloer- gevel en dakisolatie) en 1,1 (spouwmuur en bodemisolatie).

Bedrag

 • 9%- tarief geldt alleen voor de arbeidskosten bij het aanbrengen van de isolatie.
 • 21%-tarief voor overige we.rkzaamheden rond de isolatie (bijv. sloop, dakkapel, zonwering).
 • 21%-tarief voor materialen.

Voorwaarden

 • Uw doel is om de woning energiezuiniger te maken en haalt de gestelde minimum Rc-waarden.
 • U isoleert de vloeren, muren, daken en/of ramen (m.u.v. deuren, kozijnen of riet).
 • Het tarief geldt ook voor schilderen, stukadoren en behangen van woningen.
 • Controleer vooraf goed met uw aannemer of adviseur welke kosten onder welke categorie vallen, om te bepalen over welke kosten u het 9% tarief krijgt.

Postcoderoosregeling

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Wanneer kleine bedrijven, stichtingen of verenigingen investeren in duurzame energie kunnen deelnemers binnen deze groep korting krijgen op hun energienota.

Bedrag

Tot 28% van de investeringskosten.

Voorwaarden

• De maximale doorlaataansluiting is 3×80 A.
• Een btw deelnemer mag voor maximaal 20% deelnemen.
• Deelnemers moeten zich in dezelfde postcoderoos bevinden.
• De korting geldt tot maximaal het eigen gebruik of maximaal 10.000 kWh per jaar.

Regeling Groenprojecten (lening)

Door: Banken en kredietverstrekkers

Omschrijving

Het groenproject biedt particuliere huiseigenaren en ondernemers de mogelijkheid om tegen een lagere rente bedragen te lenen voor de verduurzaming van het pand.

Bedrag

Hangt van de lening af.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het betreffende pand.
 • Uw project valt binnen een van de projectcategorieën.

Provinciale regelingen

Subsidie van uw provincie voor restauratie

Door: Iedere Provincie

Omschrijving

U wilt uw rijksmonument restaureren? Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie of lening met lage rente vanuit uw provincie. Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten.

 

Meer informatie

Bekijk via onderstaande link of uw provincie financieel iets voor u kan betekenen. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met uw provincie over de betreffende regeling.

Voorwaarden

 • Goed om te weten: provincies besteden het budget verschillend.
 • Soms wordt het budget beschikbaar gesteld voor specifiek erfgoed zoals religieuze of groene monumenten, via professionele organisaties voor monumentenbehoud (zogenoemde POM’s).
 • Bij sommige provincies komen ook woonhuiseigenaren in aanmerking voor subsidie.

Green Deal: warmtenetten, subsidie

Door: Provincie Noord-Brabant

Omschrijving

De provincie Noord-Brabant wil het gebruik van restwarmte stimuleren. Om het voor de markt makkelijker te maken om daarvoor netwerken aan te leggen, kunnen bedrijven een subsidie in de vorm van een geldlening krijgen.

Bedrag

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.676.383. De hoogte van de subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 1.676.383.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant.
 • Het warmtenet zorgt voor uitwisseling van reststromen tussen verschillende bedrijven.
 • Einddatum is 31-12-2018.

Green Deal: subsidie zonnecel-systeem technologie

Door: Provincie Noord-Brabant

Omschrijving

Ondernemers kunnen voor innovatieve zonne-energieprojecten een subsidie in de vorm van een garantstelling ontvangen. Rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen kunnen subsidie krijgen voor projecten die zich richten op het installeren van innovatieve zonneceltechnologie.

Bedrag

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 4.636.700. De hoogte van de subsidie is minimaal € 25.000 en maximaal € 1.000.000.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant.
 • Het project wordt uitgevoerd met de nieuwste technologie op het gebied van zonneceltechnologie.
 • U kunt een aanvraag indienen van 22 november 2016 tot en met 30 november 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.
Loading...